× Logotip Rosa dels Vents

MESURES EXCEPCIONALS

COVID

Rosa dels Vents seguim els criteris generals per a l’organització de l’activitat de colònies establerts per la Generalitat de Catalunya, en el context d’excepcionalitat derivats de la pandèmia del Covid.

A més a més, dissenyem expressament els nostres propis protocols interns, per anar encara un pas més enllà en el bon funcionament i la seguretat sanitària de les colònies:

Totes les cases de colònies de Rosa dels Vents es troben en indrets rurals rodejats de zones verdes amb baix risc de contagi.

Hem fet una acurada selecció per oferir colònies d’estiu només a les cases que compleixin els exigents paràmetres de seguretat sanitària.

Durant tots els dies de les colònies, els monitors/es i els nens/ens viuran confinats en la zona de seguretat i natural de les cases de colònies. Els monitors no sortiran en cap cas fins que acabin les colònies, per no tenir cap contacte infecciós de l‘exterior.

Presa de temperatura i comprovació de símptomes un cop al dia a tots els nens i personal de la casa.

Grups de 10 nens/es i 1 monitor. Grup de convivència de 30 nens/es.

Rentat de mans amb cura abans i després de cada àpat, abans d’anar a dormir i abans i després de cada activitat.

Ús de mascaretes en nens i monitors en el transport.

Ventilació dels espais comuns 3 cops al dia.

Organització i delimitació d’espais i circuits de pas per fluxos de màxim 30 persones.

Entrades i sortides escalonades el moment d’arribada i benvinguda.

Treball emocional i aprenentatge de noves rutines en positiu.

Protocols en seguretat i higiene per a cada activitat.

Formacions específiques en protocols de seguretat i higiene a tot el personal de la casa de colònies.

Tests d'antígens setmanals a tot el personal dels centres.

Protocols per a la neteja i desinfecció diària de tots els espais.

Un responsable de Salut i Higiene cada 30 nens per vetllar per la implementació i seguiment dels protocols.

Comunicació directa amb el Centre d’Assistència Primària més proper a la casa.

Especial cura del rentat i desinfecció de la roba de llit.

REQUISITS SANITARI PER ANAR DE COLONIES

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a la inscripció..

En nens o nenes amb malalties greus de base caldrà valorar de manera individual la idoneïtat de participar en de terminats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID.